Regulamin

I. Sklep Internetowy Prosta Elektryka

 1. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.prostaelektryka.pl , prowadzony jest przez Artlight Tomasz Żychlewicz NOWA WIEŚ 30A 63-300 PLESZEW NIP: 6080046839.
 2. Sklep Internetowy umożliwia zawarcie umowy sprzedaży urządzeń i akcesoriów elektrycznych i elektronicznych i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Administratorem danych osobowych jest Artlight Tomasz Żychlewicz NOWA WIEŚ 30A 63-300 PLESZEW.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych i są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania usług w Sklepie Internetowym.

II. Warunki umowy w sklepie internetowym Prosta elektryka

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel Sklepu wskazany w pkt. I.1 regulaminu zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego) oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Informacja o cenie podawana na stronie www.artlight.com.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – dopiero od momentu otrzymania przez Klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim e-mailu, z zastrzeżeniem pkt. 6.   
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 6. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
 7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie Sklepu Internetowego w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 8. Ceny produktów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 9. Klienci posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibą poza granicami RP winni skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie celem ustalenia ostatecznej ceny towaru zawierającej cła lub inne daniny publicznoprawne.
 10. Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty przy sprzedaży internetowej w formie przedpłaty przelewem bankowym przed realizacją dostawy lub za pomocą płatności online
 11. Koszty przesyłki pokrywa Klient, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od sposobu jej dostarczenia, kraju przeznaczenia oraz jej charakteru, w szczególności jej wagi. Koszt przesyłki jest wpisywany jako osobna pozycja na dokumencie.
 12. W przypadku zaznaczenia odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, w trakcie składania zamówienia, takie oświadczenie Klienta poczytuje się jedynie za przyjęcie rezerwacji na dany produkt. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży następuje przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy, po osobistej akceptacji oferty przez Klienta.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.
 14. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sprzedawcy. Klient nie może bez zgody dłużnika przenieść ewentualnej wierzytelności przysługującej mu względem Sprzedawcy na rzecz osoby trzeciej.

III. Oferowane usługi i warunki realizacji zamówienia

 1. Sklep Internetowy prowadzi następujące usługi: sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.artlight.com.pl (sprzedaż internetowa), informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 2. Każdy z towarów ma swoje zdjęcie. Lista przedmiotów zawiera nazwy i krótkie opisy towaru. Przed dokonaniem zakupu należy kliknąć w towar, co spowoduje wyświetlenie się strony z bardziej szczegółowym opisem towaru (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu oraz jego ceny) wraz ze zdjęciami.
 3. Mimo dołożenia wszelkich starań nie jest możliwym zagwarantowanie, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.
 4. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 5. W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 6. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione produkty są dostępne w magazynie Sklepu lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Sprzedawcy.

IV. Dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania  towaru do wysyłki do Klienta.  Czas nadania przesyłki ustalany jest podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.
 2. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz przedmiotu umowy.
 3. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub zagubienie przez przewoźnika prawidłowo nadanej przesyłki.
 5. Klient obowiązany jest pisemnie potwierdzić odbiór przesyłki.
 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Reklamacji”.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane ze zwrotem przesyłki oraz ewentualne koszty ponownej wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia obciąża w całości Klienta.
 8. Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży informujące m.in. o cenie towaru, prawie do odstąpienia w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy oraz o miejscu i sposobie składania informacji, a także faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

V. Reklamacje i zwroty

 1. Towary sprzedawane w ramach Sklepu Internetowego są wysoko specjalistycznymi produktami elektronicznymi. Do ich prawidłowego działania konieczne jest rygorystyczne spełnienie warunków ich pracy oraz montażu podanych w opisie i specyfikacjach konkretnego towaru. Z uwagi na charakter produktów zaleca się ich montaż przez osobę do tego uprawnioną, przeszkoloną w zakresie montażu tego typu elementów oraz posiadającą stosowne doświadczenie wykonywania takich prac.
 2. Jeżeli na sprzedawany produkt udzielona została gwarancja producencka jej warunki określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona przez konsumenta niezgodność podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z wyłącznej winy Klienta. Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Konsument zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji drogą mailową na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia. W przypadku wyłącznej winy Klienta, żądanie doprowadzenia towaru do zgodności z umową nie zostanie uwzględnione zaś wszelkie koszty związane z tym postępowaniem obciążają wyłącznie Klienta.
 5. Do przesyłanego towaru w ramach żądania doprowadzenia do stanu zgodności z umową należy dołączyć paragon lub fakturę VAT wystawionej przy sprzedaży.
 6. Zgłaszane usterki związane z nieprawidłowym montażem, wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub wiążące się z nieprawidłowymi warunkami pracy produktu niezgodnymi z nominalnymi wymogami producenta – nie będą uwzględniane.
 7. Przedsiębiorcy i inne osoby prawne nie mogą powoływać się na niezgodność towaru z umową. W umowie sprzedaży z tymi podmiotami rękojmia za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.
 9. Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na koszt Klienta. Towar nie może nosić żadnych oznak zużycia, posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi. 
 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem bez wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 9 popartą pisemnym oświadczeniem doręczonym Sprzedawcy wraz z załączonym dowodem zakupu (paragonem), umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i Konsumentowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy lub doręczenia w przypadku, gdy ponosił je Sprzedawca.
 12. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 9 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: 
 • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 4. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć Regulaminu.
 5. Do umowy sprzedaży produktów zawartej poprzez Sklep Internetowy stosuje się prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Pleszewa.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego. 
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej ze złego zamontowania, użytkowania produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.